Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy konieczna?

Osbługa informatyczna firm czy potrzebna?

Obsługa informatyczna firm ma kilka zalet. Tego typu usługa zmniejsza koszty infrastruktury wewnętrznej, a także pozwala na monitorowanie jakości otrzymywanych usług. Specjaliści IT nie są ograniczeni do konkretnego regionu, co jest kolejną zaletą obsługi IT dla firm. Ponadto nie wymaga wewnętrznego biura lub przestrzeni i jest opłacalnym rozwiązaniem w dzisiejszym konkurencyjnym świecie.

Efektywność kosztowa

Outsourcing IT może być opłacalnym sposobem na zaspokojenie potrzeb firmy przy jednoczesnej redukcji kosztów ogólnych. Podstawowym celem outsourcingu jest zmniejszenie kosztów operacyjnych, ale wiele firm nie dostrzega pełnych korzyści płynących z tej metody. Podczas gdy menedżerowie mogą skupić się na kosztach IT, powinni również wziąć pod uwagę koszty sprzedaży oraz koszty ogólne i administracyjne, które są często cztery do pięciu razy wyższe niż koszty IT.

Oprócz obniżenia kosztów operacyjnych, firmy mogą również czerpać korzyści z redukcji kosztów zasobów ludzkich i kosztów rozwoju. Dodatkowo mogą skorzystać z talentów IT o specjalistycznej wiedzy. Oznacza to, że pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na działania biznesowe wyższego rzędu. Outsourcing może również poprawić bezpieczeństwo firmy.

Niezależnie od tego, czy outsourcing odbywa się poprzez zatrudnienie zdalnego zespołu czy dostawcy usług IT, firmy korzystają z niższych kosztów pracy. Outsourcing może również wyeliminować potrzebę inwestowania w szkolenie i zatrudnianie nowych pracowników. Pracownicy zdalni mogą pomóc w tworzeniu treści i marketingu, co pomaga zmniejszyć koszty marketingu i zasobów ludzkich.

Outsourcing IT może być również korzystny dla firm, które mają własnych informatyków, ale potrzebują pomocy w utrzymaniu swoich systemów. Firmy mogą zlecić zdalnemu dostawcy IT wspólne zadania, takie jak pomoc w obsłudze help desk i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa. Niektóre firmy mogą nawet zlecić wyspecjalizowane talenty, takie jak programiści iOS i programiści Android.

Umowy krótkoterminowe

Obsługa informatyczna firm często wiąże się z krótkoterminowymi umowami. Mają one jednak swoje wady. Po pierwsze, wymagają znacznego nakładu pracy ze strony zespołu prawnego firmy. Inną wadą jest wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, które może pojawić się, gdy strona trzecia otrzyma dostęp do poufnych informacji. Dodatkowo, krótkoterminowa umowa outsourcingowa może nie pozwolić dostawcy na dostosowanie swoich usług do potrzeb marki.

Najlepszym sposobem na uniknięcie takiego ryzyka jest powołanie zespołu zadaniowego, w skład którego wchodzą różni eksperci z danej dziedziny. Na czele zespołu powinien stanąć szef działu IT o zróżnicowanym doświadczeniu. W skład zespołu nie powinien jednak wchodzić dyrektor generalny. Wynika to z faktu, że dyrektor generalny jest zazwyczaj zaangażowany w negocjowanie kontraktów. Chociaż dyrektor generalny nie musi brać udziału w procesie negocjacyjnym, musi zapewnić uprawnienia zespołowi zadaniowemu ds. informatyki i dostawcy.

Inną korzyścią z umów krótkoterminowych jest to, że pozwalają one obu stronom zarabiać pieniądze. Kiedy firmy decydują się na przekazanie części swoich operacji IT zewnętrznemu dostawcy, zwykle chcą uzyskać jak największą wartość ze swoich pieniędzy. Jednak takie podejście nie zawsze jest dobrym pomysłem. Firmy powinny upewnić się, że dostawca będzie w stanie spełnić swoje obietnice i nie będzie przepłacał.

Konkurencyjne środowisko

Branża outsourcingu IT rozwija się w szybkim tempie, tworząc konkurencyjne środowisko dla firm. Wiele organizacji skorzystało z globalizacji rynku, ponieważ firmy mogą teraz znaleźć specjalistyczne usługi i obniżyć koszty, zlecając zadania na zewnątrz. W rzeczywistości, trend outsourcingu jest jednym z najbardziej popularnych rozwiązań dla firm, z sektora publicznego i prywatnego zarówno zwracając się do outsourcingu, aby pomóc w cięciu kosztów.

Firmy, które korzystają z usług firm zewnętrznych, stają przed wieloma wyzwaniami, a niektóre z nich są bardziej podatne na zagrożenia niż inne. Na przykład, wiele firm nie ma zasobów, aby zatrudnić integratorów systemów do integracji wielu systemów, a to powoduje luki w przepływie informacji. Z powodu frustracji, firmy często próbują budować własne rozwiązania, w wyniku czego powstaje mieszanina systemów, które są mniej efektywne i kosztują więcej.

Kolejnym kluczem do sukcesu outsourcingu IT jest umiejętność zarządzania zmianami. Firmy muszą stale skanować rynek i identyfikować nowe technologie, które mogą przynieść korzyści ich działalności. Muszą stale oceniać mocne i słabe strony różnych dostawców i oceniać, którzy z nich mogą pomóc im w realizacji celów firmy. Powinni również być świadomi, jak ich IT przyczynia się do ogólnej strategii firmy. Kompetentny lider korporacyjny nie przekazałby kontroli nad swoją strategią dostawcy zewnętrznemu.

Firmy mogą zabezpieczyć się przed niepewnością poprzez zawarcie wymiernego partnerstwa z dostawcami outsourcingu IT. Partnerstwo powinno być oparte na wspólnych celach i komplementarności. Na przykład, firma i jej dostawca mogą zdecydować się na podział zysków ze sprzedaży nowej aplikacji. Firmy mogą również wstrzymać działalność swoich dostawców. Można to zrobić, wykorzystując potencjalne kontrakty jako marchewki. Alternatywnie, firmy mogą podzielić swoje operacje IT między różnych dostawców, tworząc w ten sposób zagrożenie konkurencją.

Korzyści

Outsourcing IT pomaga firmom skupić się na podstawowych kompetencjach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu liczby talentów ludzkich. Eliminuje potrzebę ciągłej rekrutacji i szkoleń, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na swoich mocnych stronach i zwiększyć wydajność. Outsourcing IT zapewnia również elastyczny i skalowalny personel, umożliwiając przedsiębiorstwom zatrudnianie tylu pracowników, ilu potrzeba, oraz zmniejszanie liczby zasobów w miarę potrzeb.

Choć niektóre firmy nie potrzebują pełnoetatowych pracowników IT, outsourcing może załatać słabe punkty i pomóc w realizacji większych projektów. Usługi dostawcy mogą być bardziej skuteczne, jeśli firma ma ograniczony budżet. Pomaga to również pracownikom na miejscu skoncentrować się na swoich specjalnościach i skupić się na ważniejszych celach, takich jak monitorowanie bezpieczeństwa cybernetycznego, ulepszenia sieci lub instalacja nowej infrastruktury.

Outsourcing IT pomaga również firmom w zarządzaniu nagłymi wzrostami obciążenia pracą. Dostawcy mogą zaoferować lepsze warunki zakupów hurtowych i kontrolę nad licencjami na oprogramowanie. Mogą również szybciej reagować na zmieniające się wymagania. Co więcej, mogą skorzystać z ogromnej puli zasobów, umiejętności i możliwości. Te korzyści sprawiają, że outsourcing IT jest doskonałą opcją dla firm z ograniczoną wiedzą informatyczną.

Kolejną korzyścią z obsługi IT dla firm jest to, że pomaga im zmniejszyć ryzyko. Poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych pracowników wewnętrznych, firmy mogą skupić się na ważniejszych zadaniach. Dzięki outsourcingowi funkcji IT, firmy mogą przesunąć zasoby z działań nie kluczowych na podstawowe, co pozwala im skupić się na rozwijaniu swojej podstawowej działalności. Dodatkowo, outsourcing IT zmniejsza koszty firm poprzez redukcję kosztów ogólnych i świadczeń dodatkowych.

Decyzja Energen o outsourcingu

Pierwszym krokiem w podjęciu przez Energen decyzji o outsourcingu IT było określenie, czego dokładnie potrzebuje. Kierownicy działu IT zwołali grupę zadaniową, w skład której weszli członkowie wszystkich głównych obszarów funkcjonalnych. Podzielili oni operacje na systemy strategiczne i towarowe i ustalili priorytety. Obejmowały one obsługę komputerów osobistych, centralną księgowość i elektroniczną wymianę danych.

Menedżerowie wyższego szczebla w firmie Energen dostrzegli luki w swojej wiedzy i szukali ofert u wielu dostawców. Pozwolili również działowi IT konkurować o pewne części biznesu. Wynegocjowali również krótkoterminowe kontrakty, aby odroczyć niektóre decyzje. Dzięki temu Energen mógł zachować kontrolę nad operacjami o kluczowym znaczeniu dla biznesu.

W trakcie tego procesu zespół zadaniowy zdał sobie sprawę, że nadszedł czas na ponowne przemyślenie strategii IT. Sieć telekomunikacyjna firmy miała krytyczne znaczenie dla jej działalności, a menedżerowie nie byli pewni, czy mogą zaufać istniejącym dostawcom. Ponadto firma miała problemy z zatrzymaniem najlepszych pracowników.

Ponadto Energen chciał mieć pewność, że dostawca będzie w stanie spełnić jego wysokie standardy dostępności. Początkowo wynegocjowała umowę z dostawcą, który był skłonny podpisać dwuletni kontrakt na komputery osobiste. Dostawca zgodził się obniżyć koszty związane z komputerami osobistymi o 10 procent. W zamian za zniżkę przekazał również dostawcy prawa autorskie.

Związane z tym koszty

Jest wiele czynników, które wpływają na koszty związane z obsługą informatyczną firm. Jednym z czynników jest lokalizacja. Większość popularnych miejsc outsourcingu ma niższe koszty pracy. Wiele z tych krajów ma również niższe koszty utrzymania, więc te czynniki mogą stanowić dużą różnicę w całkowitym koszcie pracy dla firmy. Również koszty świadczeń i ubezpieczeń społecznych są często niższe w tych krajach. Te czynniki mogą również obniżyć koszty dla firm, które zlecają funkcje IT na zewnątrz. Ponadto klienci, którzy zlecają na zewnątrz swoje funkcje IT, są zobowiązani do płacenia mniejszych podatków i mają niewielkie lub żadne zobowiązania prawne do pokrycia świadczeń swoich pracowników.

Oprócz kosztów pracy, należy wziąć pod uwagę inne wydatki. Koszty te mogą obejmować przegląd i pisanie zapytań ofertowych, negocjowanie umów i ocenę wykonawców. Mogą one również obejmować koszty osobowe związane ze zwolnieniem pracowników, takie jak odszkodowanie dla bezrobotnych i odprawa. Rozważając koszty outsourcingu, firmy muszą dokonać porównania pomiędzy kosztami utrzymania własnego personelu a kosztami outsourcingu usług.

Outsourcing usług IT dla firm może różnić się ceną w zależności od doświadczenia zaangażowanych specjalistów. W niektórych przypadkach usługi jednego dewelopera mogą kosztować 3 400 dolarów miesięcznie. W przypadku starszych programistów cena może wzrosnąć do 6 400 USD miesięcznie.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Zostaw komentarz